“Nowy ład” w odniesieniu do cen transferowych – część II

W ostatnim alercie dotyczącym cen transferowych informowaliśmy Państwa o zapowiedziach Ministerstwa Finansów zaprezentowanych podczas XII edycji Forum Cen Transferowych, które miało miejsce 24 czerwca. Zapowiedzi te dotyczyły uproszczeń dla podatników w obszarze cen transferowych, które mają zostać wprowadzone wraz z „nowym ładem” – szeroko zakrojoną reformą dotyczącą systemu podatkowego, zaproponowaną w ostatnim czasie przez Rząd.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów w trakcie Forum CT, udostępnione zostały szczegóły dotyczące zapowiadanych zmian. Jednocześnie, ogłoszone zostały prekonsultacje w odniesieniu do proponowanych zmian w przepisach o cenach transferowych. Swoje uwagi można zgłaszać do 2 lipca 2021 roku. Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi materiałami.

Szczegółowe informacje dostępne są pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/pakiet-rozwiazan-dla-powrotu-kapitalu-do-polski-i-zmiany-w-zakresie-cen-transferowych-w-prekonsultacjach

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze kwestie poddane prekonsultacjom:

 

Zapowiadane wcześniej uproszczenia dla podatników

Zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów uproszczenia dla podatników zaprezentowane w opublikowanym dokumencie obejmować mają (zgodnie z naszymi dotychczasowymi publikacjami):

 • Wydłużenie terminów na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie informacji o cenach transferowych, odpowiednio:
  • local File – do 10 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego oraz;
  • formularz TPR – do 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.
 • Zwolnienie z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji:
  • finansowych korzystających z tzw. „safe harbour” oraz
  • polegających na refakturze kosztów.
 • Uwzględnienie oświadczenia o przygotowaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w składanym formularzu TPR.
 • Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organów podatkowych z 7 do 14 dni.

Zmiany w KKS

Opublikowany dokument zawiera również projekt przepisów w zakresie sankcji karnych skarbowych za:

 • brak sporządzenia lokalnej dokumentacji CT –  kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych;
 • sporządzenie lokalnej dokumentacji CT niezgodnie ze stanem rzeczywistym – kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych;
 • sporządzenie dokumentacji CT po terminie – kara grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych;
 • brak złożenia formularza TPR – kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych;
 • złożenie formularza TPR zawierającego informacje niezgodne z lokalną dokumentacją CT lub ze stanem rzeczywistym – kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych;
 • złożenie formularza TPR po terminie – kara grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych.

Dodatkowe kwestie

Ponadto, proponowane zmiany dotyczą również:

 • Korekt cen transferowych – zaproponowano wykreślenie punktu dotyczącego informowania o dokonaniu korekty CT w rocznym zeznaniu podatkowym (jako warunku koniecznego do przeprowadzenia korekty CT).
 • Uproszczenia safe harbour dla transakcji finansowych – zmiany polegają na doprecyzowaniu warunków korzystania z uproszczenia (m.in. momentu, na który transakcja ma spełniać te warunki – przy zmianie umowy pożyczki).
 • Lokalnej dokumentacji cen transferowych – oprócz wyżej opisanych zmian zaproponowano m.in.: doprecyzowanie sposobu ustalania wartości transakcji kontrolowanej w przypadku depozytów, umów ubezpieczeń i reasekuracji; rozszerzenie listy zwolnień z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji CT o transakcje krajowe zawierane przez zagraniczne zakłady położone w Polsce, oraz transakcje kontrolowane objęte porozumieniem podatkowym lub inwestycyjnym; a także brak obowiązku analizy porównawczej dla transakcji dotyczących usług o niskiej wartości dodanej spełniających kryteria dla zwolnienia „safe harbour”, dla transakcji kontrolowanych zawieranych przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz dla transakcji zawieranych z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.
 • Informacji o cenach transferowych – oprócz zmian wskazanych powyżej, planowane jest m.in. wprowadzenie braku możliwości złożenia formularza TPR przez pełnomocnika spółki, chyba, że jest to prokurent spółki lub pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.
 • Raportowania ORD-U – proponowane jest zwolnienie z obowiązku składania formularza ORD-U przez podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji o cenach transferowych TPR.


Ikona pdfPobierz 
PDF

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Kubinska Joanna contactJoanna Kubińska
Szefowa zespołu cen transferowych TPA Poland

t: +48 647 97 73
e: joanna.kubinska@tpa-group.plZapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.