Business executives analyzing on valuation data paper

Postępowanie, kontrole podatkowe cen transferowych

Weryfikacja cen transferowych przez organy skarbowe w postaci rosnącej ilości postepowań i kontroli podatkowych sprawia, że podatnicy coraz częściej korzystają ze wsparcia firm zewnętrznych w procesie kontaktów z fiskusem.

Podążając za płynącymi z rynku sygnałami o potrzebie takiego wsparcia oraz bazując na dotychczasowym doświadczeniu obsługi postępowań podatkowych w zakresie cen transferowych, oferujemy kompleksowe wparcie na każdym z etapów postępowań, począwszy od pierwszego kontaktu z Urzędem Skarbowym po etap obrony przed postawionymi zarzutami.

Nasze wsparcie pomaga podatnikom nie tylko ograniczyć czas spędzony na obsłudze postępowania podatkowego, ale również, co istotne, ogranicza samo ryzyko nałożenia kary przez organy skarbowe.

Właściwe postępowanie podatnika w czasie kontroli jest kluczowe w kontekście późniejszego sporu na etapie sądowym, gdyż sąd w trakcie procesu odnosi się do materiału dowodowego zebranego podczas kontroli. Dlatego też warto wspomóc się wsparciem specjalistów, którzy będą czuwać nad prawidłowością prowadzonego postępowania kontrolnego, jak również analizować zebrany przez kontrolujących materiał dowodowy, zwłaszcza podczas przesłuchań pracowników i przedstawicieli firmy. Równie istotnym elementem postępowania kontrolnego jest wydanie przez kontrolujących protokół z kontroli, który jest obowiązkowym dokumentem przed wydaniem decyzji. Podatnik, w sytuacji, kiedy nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących poczynionych podczas kontroli, wówczas może, a nawet musi, złożyć tzw. zastrzeżenia do protokołu. Jeśli tego nie uczyni, wówczas przedstawienie stanu faktycznego przez podatnika na etapie sądowym będzie praktycznie niemożliwe, gdyż sąd bazuje na materiale dowodowym zebranym w trakcie kontroli i nie dopuści odmiennych twierdzeń podatnika argumentując, że powinien był to uczynić na etapie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu.

Właściwy benchmarking cen transferowych kluczem do postępowania zakończonego sukcesem

Zazwyczaj kontrola zaczyna się od wniosku organów skarbowych o przedstawienie dokumentacji cen transferowych, po czym następnie, w zależności od treści dokumentacji oraz specyfiki transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, organ kontrolujący prosi o wyjaśnienia i informacje dotyczące polityki cenowej. Co istotne, od 1 stycznia 2017 roku przepisy wymagają przedstawienia już w dokumentacji bazowej tzw. local file szczegółów związanych z metodą kalkulacji ceny, jak również informacji co do otoczenia konkurencyjnego. I tak zgodnie z ustawą, podatnik musi wskazać metody i sposoby kalkulacji dochodu (straty) wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu ustalenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę). Dodatkowo podatnik jest zobowiązany do opisania i uzasadnienia realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę).

Podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 MEUR są zobowiązani do dokumentacji local file dołączyć analizę porównawczą, tzw. benchmark study, potwierdzającą rynkowość stosowanych cen z podmiotami powiązanymi.

Również na tym etapie TPA Poland dostarcza wsparcia podatnikom. Możemy sporządzić dla Państwa kompleksową dokumentację cen transferowych, zawierającą wszystkie informacje i dane wymagane przez znowelizowane przepisy, jak również sporządzić prawidłowe analizy benchmark.

W kontekście kontroli podatkowych, kluczowy w analizie benchmark jest dobór podmiotów porównywalnych oraz zastosowanie odpowiedniej metodologii. Tylko prawidłowo sporządzona analiza benchmark jest dla podatnika dokumentem potwierdzającym rynkowy poziom cen zastosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Jak wynika z naszego doświadczenia, złożoność analizy benchmark powoduje, że często analizy porównawcze sporządzone przez kontrolujących są błędne, czy to z uwagi na błędny dobór podmiotów porównywalnych, czy to złego zrozumienia funkcji podatnika w grupie.

Dokumentacja zabezpieczająca (Defence file)

Oprócz sporządzania dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych, MSCA pomaga w przygotowaniu dodatkowej dokumentacji zabezpieczającej podatnika na wypadek zakwestionowania transakcji przez organy podatkowe, a w konsekwencji na wypadek doszacowania dochodu. Oferujemy wsparcie w identyfikacji, zebraniu, klasyfikacji i uporządkowaniu dowodów potwierdzających realizację transakcji oraz zasadność wysokości rozliczeń.