Budzik - Godzina

Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku

Celem nowych przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, jest zmniejszenie obowiązków dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi.

Nowe przepisy mają być stosowane do transakcji realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 roku, możliwe jest jednak ich fakultatywne stosowanie w odniesieniu do transakcji realizowanych w roku 2018.

Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku
Przepisy • Ustawa PIT (dodany Rozdział 4b)

• Ustawa CIT (dodany Rozdział 1a)

• Nowe rozporządzenia

Weryfikacja obowiązku
dokumentacyjnego
Powiązania kapitałowe (od 25 %) jak i osobowe (w tymrodzinne) oraz nowe uregulowania dot. kontroli i znaczącego wpływu

Progi dokumentacyjne
Nowy mechanizm ustalania wysokości progów dokumentacyjnych; zależy od wartości transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, określonej kwotowo:

• 2 mln PLN – transakcje usługowe i inne

• 10 mln PLN – transakcje towarowe i finansowe

Terminy Termin na sporządzenie dokumentacji został wydłużony z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego

Termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych jest jeszcze dłuższy i wynosi 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego

Zakres dokumentacji • CbC (bez zmian w stosunku do regulacji obowiązujących do 1 stycznia 2019 r.)

• Master File (podmioty zobowiązane do sporządzenia Local File należące do
grupy kapitałowej, której skonsolidowane przychody przekroczyły 200 mln
PLN)

• Local File (obowiązek sporządzenia Local File wynika z nowych progów
transakcyjnych)

• Benchmark (zawsze; możliwość zastosowania safe harbours) – dodatkowe
techniki wycen

• PIT-TP/CIT-TP (zastąpiony raportem elektronicznym TP-R)

• Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
(podmioty zobowiązane do sporządzenia Local File; w formie elektronicznej)

Ułatwienia dla podatnika:
Safe harbours Uproszczone rozwiązania (safe harbours), których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny transferowej za rynkową

Rozwiązanie takie przewidziane jest dla dwóch rodzajów transakcji – pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej

Podwyższenie progów
transakcyjnych
• 2 mln PLN dla transakcji usługowych i innych

• 10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych

Dla części podatników może to skutkować zmniejszeniem obowiązków w zakresie cen transferowych

Wykorzystanie istniejącej
dokumentacji grupowej
Możliwość wykorzystania dokumentacji grupowej sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim
Zwolnienia z obowiązku
sporządzania dokumentacji
Szerszy zakres zwolnień

Dużym ułatwieniem jest brak obowiązku dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, jeśli każdy z nich spełnia łącznie 3 warunki (w przypadku podatników CIT – art. 11n pkt 1 ustawy CIT) albo 2 warunki (w przypadku podatników PIT – art. 23z pkt 1 ustawy PIT)

Ustawodawca przewidział także szerszą pulę zwolnień określonych w art. 11n pkt 2) – 9) ustawy CIT dla podatników CIT i art. 23z pkt 2) – 8) ustawy PIT dla podatników PIT

Korekta Uregulowanie kwestii korekt cen transferowych (TP adjustments)  wynikających z różnic pomiędzy zakładanym poziomem rentowności a rentownością rzeczywistą osiągniętą przez podatnika, wskazując warunki dokonania takich korekt. Korekty będą ujmowane w roku, którego dotyczą
Wyzwania:
  • Nowe uprawnienia dla organów umożliwiające stwierdzenie, że w
określonych warunkach dana transakcja nie zostałaby zawarta (non-
recognition) lub zostałaby zawarta inna (recharacterization)
• Możliwe wątpliwości przy grupowaniu transakcji (towarowa, usługowa,
finansowa, inna)

• Jednoznaczne regulacje dla spółek osobowych nadal nie zostały
wprowadzone. Może się to wiązać z powstawaniem wątpliwości przy
określaniu obowiązku dokumentacyjnego dla podmiotów tego typu

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.