Obwieszczenie MF w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązuje obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Obwieszczenie).

Obwieszczenie stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia ministra właściwego ds. finansów publicznych zawartego w art. 11g ust. 4 UPDOP oraz art. 23s ust. 4 UPDOF, wprowadzających uproszczenia typu safe harbour. Uproszczenia te dotyczą prostych form finansowania dłużnego, udzielanego pomiędzy podmiotami powiązanymi, takich jak pożyczki, kredyty oraz obligacje. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaleca stosowanie rozwiązań safe harbour jako środków pozwalających na redukcję nadmiernych obowiązków o charakterze administracyjnym, wynikających z konieczności przestrzegania przepisów o cenach transferowych.

Nowo wprowadzone do polskiego systemu podatkowego uproszczenia przewidziane są dla różnych form finansowania dłużnego o względnie niedużych kwotach, udzielanego między podmiotami powiązanymi, np. kredytów, pożyczek lub obligacji, które spełniają warunki wskazane w ustawach o podatkach dochodowych. Z perspektywy organów podatkowych niosą za sobą wyłączenie możliwości szacowania wysokości oprocentowania w takich transakcjach, natomiast po stronie podatnika skutkują zwolnieniem z obowiązku sporządzania analizy porównawczej bądź opisu zgodności dla wskazanych powyżej transakcji. Uproszczenia mają charakter opt-in, tzn. podatnik może z nich skorzystać, lecz nie jest do tego zobowiązany.

Zgodnie z Obwieszczeniem, określono bazowe stopy procentowe i wysokości marży dla transakcji finansowania dłużnego między podmiotami powiązanymi, pozwalające na skorzystanie z uproszczenia safe harbour (jako jeden z warunków). Jako bazowe stopy procentowe wskazano referencyjne wysokości oprocentowania 3-miesięcznych kredytów na rynku międzybankowym, powszechnie stanowiące podstawę oprocentowania kredytów bankowych udzielanych w danej walucie, tj.:

1) złoty – WIBOR 3M,
2) dolar amerykański – LIBOR USD 3M,
3) euro – EURIBOR 3M,
4) frank szwajcarski – LIBOR CHF 3M,
5) funt brytyjski – LIBOR GBP trzymiesięczny.

Obwieszczenie wskazuje wysokość marży dla umów pożyczek w wysokości 2%. Odwołuje się również do sytuacji, w której bazowa stopa procentowa, wynikająca z obwieszczenia, przyjmuje wartość mniejszą od zera – wówczas marża stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej powiększoną o 2 punkty procentowe.

Przykład nr 1:

Spółka X Sp. z o.o. jest pożyczkobiorcą względem podmiotu powiązanego. Stawka WIBOR 3M aktualna w dniu zawarcia umowy pożyczki wynosiła 1,72%.

Oznacza to, że dla transakcji spełniających pozostałe warunki wskazane w art. 11g ust. 1 pkt 2-5 UPDOP, jeżeli podatnik chce skorzystać z nowej preferencji, maksymalne oprocentowanie pożyczki wynosi 3,72%.

Przykład nr 2:

Spółka Y Sp. z o.o. nabyła obligacje emitowane przez podmiot powiązany. Obligacje wystawiono w funtach brytyjskich. Stawka LIBOR GBP trzymiesięczny w momencie zawarcia umowy nabycia obligacji wynosiła minus 0,5%.

Oznacza to, że dla transakcji spełniających pozostałe warunki zgodne z art. 11g ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 2-5 UPDOP, jeżeli podatnik chce skorzystać z preferencji, minimalne oprocentowanie obligacji wynosi 2,5% (jako suma wartości bezwzględnej wskaźnika LIBOR GBP trzymiesięczny powiększoną o 2 punkty procentowe).

Zgodnie z komunikatem Ministra Finansów, rodzaj bazowej stopy procentowej oraz wysokość marży, zawarte w Obwieszczeniu, nie mogą stanowić punktu odniesienia czy też rodzaju standardu zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych, jeżeli chodzi o ustalenie rynkowej wysokości oprocentowania w transakcjach, które nie spełniają warunków wskazanych w art. 11g ust. 1 UPDOP oraz art. 23s ust. 1 UPDOF. Mają zastosowanie wyłącznie do transakcji kontrolowanych (tj. zawieranych między podmiotami powiązanymi), które decyzją podatnika podlegają uproszczeniu safe harbour.

Jeżeli podatnik nie skorzysta z nowego uprawnienia z własnej woli czy też w wyniku niespełnienia określonych warunków, zastosowanie będą miały ogólne zasady weryfikacji rynkowej wysokości oprocentowania.

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem