Pierwsze oświadczenia o dokumentacji cen transferowych już w marcu

Przedsiębiorcy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, wraz z deklaracją CIT-8 za 2017 rok będą musieli złożyć oświadczenie o sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. Termin na przekazanie skarbówce tych dokumentów w tym roku upłynie 2 kwietnia.

Obowiązek składania oświadczenia o przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Dlatego też pierwsze oświadczenia za ubiegły rok, będą składane teraz. Dokładną datą na przygotowanie tych dokumentów jest ostatni dzień marca, czyli termin przewidziany na roczne rozliczenie CIT. W tym roku na dopełnienie tego obowiązku przedsiębiorcy będą mieli nieco więcej czasu, bo 31 marca to sobota, zatem ostatni dzień na rozliczenie przesuwa się na 2 kwietnia.

Kto składa dokumenty

Przepisy przewidują, że we wspomnianym oświadczeniu należy poinformować o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Razem z CIT-8 przedsiębiorcy będą musieli także złożyć uproszczone sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe). Tu jedno małe zastrzeżenie, obowiązek przygotowania uproszczonych sprawozdań dotyczy przedsiębiorców, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości były w danym roku podatkowym wyższe niż równowartość 10 mln euro.

Ważne: Dla oświadczeń o sporządzaniu dokumentacji z podmiotami powiązanymi nie ma oficjalnego wzoru. Z kolei uproszczone sprawozdanie trzeba przygotować na druku CIT-TP (jest on załącznikiem do zeznania CIT-8).

Po co te dane urzędnikom

Przedsiębiorcy, którzy muszą złożyć uproszczone sprawozdania zapewne zastanawiają się po co taka informacja urzędnikom? Otóż ma to umożliwić organom skarbowym pozyskanie informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Jak podkreślono także w uzasadnieniu do rozporządzenia o CIT-TP ocena ryzyka w zakresie cen transferowych jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W listopadzie 2011 roku, Komitet Sterujący Światowego Forum OECD w sprawie cen transferowych (Steering Committee of the OECD Global Forum on Transfer Pricing) podjął prace nad projektem dotyczącym oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Celem tego projektu było stworzenie praktycznego podręcznika, który określa kroki jakie państwa mogą podjąć w celu oceny ryzyka cen transferowych w odniesieniu do działań indywidualnego podatnika. W kwietniu 2013 r. został opublikowany „Draft handbook on transfer pricing risk assessment”. Można w nim znaleźć m.in. obszary ryzyka w zakresie warunków ustalanych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz narzędzia jakie mogą być wykorzystane do oceny i zarządzania ryzykiem. Jednym z tych narzędzi jest formularz składany przez podatnika, w którym zawarte są m.in. informacje na temat powiązań oraz transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi.

Co w oświadczeniu i uproszczonym sprawozdaniu

Oświadczenie o dokumentacji cen transferowych powinno mieć postać zwykłego pisma, skierowanego do naczelnika urzędu skarbowego. Należy w nim podać dane firmy, które pozwolą ją zidentyfikować (nazwa, adres, NIP), treść samego oświadczenia, w którym podatnik wskaże czy sporządził dokumentację i dla jakich transakcji. Konieczne będzie także podpisanie takiego pisma.

Z kolei druk CIT-TP jest dość obszerny. Ma cztery strony. Został podzielony na 5 części (od Ado F), gdzie należy podać takie dane, jak: miejsce i cel składania druku, dane identyfikacyjne podatnika oraz jego adres, informacje o podmiotach powiązanych, z którymi podatnik przeprowadzał transakcje, informacje o transakcjach z podmiotami w „rajach podatkowych”,  rodzaj i profil działalności, informacje o restrukturyzacjach i innego rodzaju transakcjach.

Kto podpisze dokumenty

Przygotowując omawiane dokumenty warto zwrócić uwagę na fakt, że przepisy nie precyzują kto dokładnie powinien podpisać oświadczenie o sporządzeniu  dokumentacji cen transferowych. Ustawa lakonicznie wspomina o „podatniku”. Wydaje się zatem, że w takim przypadku powinna to być osoba uprawniona do reprezentacji podatnika.

Co grozi za niedopełnienie obowiązków

Przedsiębiorcy nie powinni zapominać o nowych obowiązkach związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi. Niezłożenie oświadczenia zagrożone jest bowiem karami wynikającymi z Kodeksu karnego skarbowego. Za brak oświadczenia grozi grzywna w wysokości do 240 stawek dziennych.

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem