Polska i USA wymienią się raportami CbC

Monitoring transakcji z podmiotami powiązanymi wchodzi na kolejny poziom. Polska i Stany Zjednoczone właśnie sfinalizowały porozumienie o wymianie raportów CbC między oboma krajami.

Dokument nosi tytuł „Arrangement Between the Competent Authority of the United States of America and the Competent Authority of the Republic of Poland on the Exchange of Country-by-Country Reports”. Oznacza to porozumienie robocze między właściwymi organami USA i Polski. Zawarto w nim zakres, sposób i tryb wymiany informacji o raportach Country-by-Country (CbC) stanowiących jeden z obowiązków dokumentacji cen transferowych dla największych podatników korporacyjnych.

Idea raportowania Country-by-Country

Przypomnijmy na początek czym są raporty CbC. Otóż państwa należące do OECD i G20 zobowiązały się do implementacji mechanizmu raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, w skrócie: CbC). Działania podjęte przez OECD wzmocnione zostały także na forum Unii Europejskiej, w formie dyrektywy Rady UE zobowiązującej państwa członkowskie do wdrożenia tego rozwiązania w krajowych porządkach prawnych.

Celem wprowadzenia raportowania CbC jest wyposażenie administracji podatkowej w wyspecjalizowane narzędzie służące do oceny prawidłowości rozliczeń podatkowych transnarodowych korporacji związanych z cenami transferowymi. Mechanizm ten ma za zadanie podnieść skuteczność zwalczania nadużyć podatkowych prowadzących do transferu zysków do innych jurysdykcji, w tym do rajów podatkowych.

W wyniku wprowadzenia raportowania Country-by-Country duże międzynarodowe grupy kapitałowe będą zobowiązane do udostępnienia administracji podatkowej m.in. informacji o:

  • wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób),
  • wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku,
  • miejsc prowadzenia działalności oraz przedmiotu tej działalności.

Big Data i co z tego wyniknie

W ramach raportowania CbC międzynarodowe grupy kapitałowe prezentują informacje, które dotyczą w szczególności przychodu do opodatkowania, zapłaconych podatków i miejsca prowadzenia działalności. Automatyczna wymiana kluczowych informacji o wszystkich podmiotach w danej grupie kapitałowej ma ułatwić organom podatkowym globalne spojrzenie na pełęn łańcuch tworzenia wartości w koncernach międzynarodowych i bardziej sprawiedliwe rozdzielenie owej wartości na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w poszczególnych państwach. Zaprzęgnięcie technologii cyfrowych w raportowaniu i przetwarzaniu danych CbC na poziomie państw członkowskich UE czy OECD zwiększy radykalnie szybkość i transparentność dostępu do danych podatkowych koncernów.

Długoterminowe skutki tych działań, stanowiących realizację opracowanego w 2013 r. planu OECD pod nazwą BEPS, powinny podwyższyć efektywne opodatkowanie koncernów w ogóle. Niekoniecznie zwiększą jednak wpływy podatkowe z tego tytułu w takich państwach jak Polska. Koncepcja value chain creation czyli alokacji dochodu koncernu do poszczególnych państw według ich „zasług” w procesie tworzenia wartości całkowitej, oznaczać może schyłek popularnej dotychczas metody koszt plus i przyszłą koncentrację na tzw. metodach zysku transakcyjnego. Przy pomocy metody koszt plus wiele firm międzynarodowych opodatkowywało znaczną część swojej globalnej marży w państwach, w których zlokalizowały swoją produkcję. Zmiana metody określania cen transferowych może oznaczać, że mniejsza część łącznej podstawy opodatkowania koncernów międzynarodowych trafi do takich państw jak Polska, a większa do tych jurysdykcji, w których posadowione są inne ważne w łańcuchu tworzenia wartości funkcje, takie jak badania i rozwój, dystrybucja i marketing czy zarządzanie strategiczne.

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem