Próg dokumentacyjny

Próg dokumentacyjny – problemy interpretacyjne

Podatnik realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi często zastanawia się, które z transakcji powinien udokumentować. Najbardziej problematyczne są te sytuacje, w których poszczególne transakcje nie przekraczają wartości progu dokumentacyjnego, jednakże w ujęciu łącznym już taki próg już przekraczają.

Od początku 2017 r. obowiązują „nowe” przepisy w zakresie cen transferowych. Zgodnie z tymi przepisami, obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów istnieją liczne wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do sformułowania „jednego rodzaju”. Czy sformułowanie to dotyczy zarówno transakcji, jak i innych zdarzeń czy też tylko i wyłącznie innych (niż transakcje) zdarzeń gospodarczych?

Dokumentujemy tylko istotne, materiale transakcje czy może …

Korzystne dla podatników i w pełni uzasadnione, naszym zdaniem, podejście w powyższej sprawie zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 2 lutego 2017 roku. Organ wskazał w wydanej interpretacji, że w celu ustalenia obowiązku dokumentacyjnego wartość każdej transakcji należy odrębnie porównywać w progiem dokumentacyjnym. Zatem, w przypadku, gdy podatnik dokonuje z danym podmiotem powiązanym istotnych, wartościowych transakcji przekraczających (każda odrębnie) próg dokumentacyjny, a  także transakcji pobocznych, których wartość (każdej odrębnie) nie przekracza tego progu – podatnik dokumentuje wyłącznie transakcje materiale (tj. te transakcje których wartość – każdej z nich odrębnie – przekracza próg dokumentacyjny). Podatnik nie ma natomiast obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji pobocznych, niematerialnych. W naszej opinii takie stanowisko jest jak najbardziej zgodne z celem wprowadzenia obowiązku dokumentacyjnego i znajduje potwierdzenie w wytycznych OECD w powyższym zakresie.

Niestety, zastosowanie się do powyższego podejścia nie jest wolne od ryzyka podatkowego. Po pierwsze, ponieważ wspomniana interpretacja indywidualna stanowi rzeczywistą ochronę wyłącznie dla tego podatnika, który ją uzyskał. Po drugie, istnieje również odrębne, niekorzystne dla podatników stanowisko w zakresie obowiązku dokumentacyjnego.

wszystkie, nawet te najdrobniejsze, jeżeli łączna wartość transakcji z danym podmiotem powiązanym przekracza próg?

Na przykład, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w orzeczeniu wydanym dnia 23 lutego 2017 roku wskazał, iż „transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju” należy interpretować w ten sposób, że podatnicy przygotowują dokumentację dla transakcji, których łączna wartość przekracza próg wartościowy oraz innych zdarzeń jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza próg wartościowy. Zatem, według sądu sformułowanie „jednego rodzaju” dotyczy wyłącznie innych zdarzeń, a nie transakcji. W rezultacie, podatnicy powinni sumować łączną wartość wszystkich transakcji i dopiero tę sumę odnieść do wartości progu dokumentacyjnego.

Rozwiązanie bezpieczne podatkowo

Dopóki powyższy spór interpretacyjny nie zostanie definitywnie rozwiązany (przez ustawodawcę albo w ramach ogólnej interpretacji podatkowej czy objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów i Rozwoju), najbezpieczniejszym dla podatnika rozwiązaniem podatkowym będzie przygotowanie dokumentacji podatkowej dla wszystkich transakcji realizowanych z danym podmiotem powiązanym, jeżeli ich łączna wartość przekracza próg dokumentacyjny. Alternatywnym rozwiązaniem,  bezpiecznym podatkowo, będzie wystąpienie z wnioskiem do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, wyjaśniającej do jakich wartości należy odnieść próg dokumentacyjny – czy do wartości pojedynczych transakcji czy też do ich sumy. Warto zachować tutaj ostrożność, szczególnie iż od początku 2017 roku podatnicy mają ustawowy obowiązek podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego (tj. do dnia 31 marca 2018 r. – jeżeli rok podatkowy 2017 pokrywa się z rokiem kalendarzowym).