Projekt zmian w CIT – sprawozdania z realizacji strategii podatkowej

Od stycznia 2021 roku czeka nas kolejna zmiana przepisów w zakresie podatku CIT. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: „Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Projektowana ustawa stanowić ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT”.

Najnowszy projekt zmian, w ramach rzeczonego uszczelniania systemu podatku CIT przewiduje (obok wprowadzenia opodatkowania CIT spółek komandytowych i części spółek jawnych, czy rozwiązań ułatwiających dochodzenie należności podatkowych z dochodu ze sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach nieruchomościowych przez nierezydentów) wprowadzenie dla określonych podatników obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej dotyczącego sposobu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej i wysokości ich zobowiązań podatkowych.

Istotne zagadnienia związane z projektowanym sprawozdaniem:

Podmioty, których ma dotyczyć obowiązek

Zgodnie z projektowanym art. 27c Ustawy o CIT, obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy, będzie dotyczyć podatników wskazanych w art. 27b ust. 2 ustawy o CIT tj.:

 • podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro,
 • podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

Przepisy dotyczące obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej nie będą miały zastosowania do podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej.

Zakres informacji podlegających ujawnieniu

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej ma przedstawiać:

 • opis podejścia podatnika do:
 • procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 • dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
 • opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z podziałem na podatki, których dotyczą;

 • informacje o:
  – transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki,
  – planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych;
 • informacje o złożonych wnioskach o wydanie:
  – ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
  – indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa,
  – wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT;
  – wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym;
 • informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy o CIT i Ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydawanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej;
  – z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej PGK ma zawierać wskazane wyżej informacje w odniesieniu do PGK oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Miejsce i termin publikacji sprawozdania

 • Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzone w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, ma zostać zamieszczone na stronie internetowej danego podatnika lub, jeśli podatnik nie posiada własnej strony internetowej, na stronie internetowej podmiotu powiązanego.
 • Sprawozdanie ma podlegać publikacji w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenie zeznania podatkowego CIT-8 za dany rok.
 • W tym samym terminie podatnik ma przekazać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla podatnika informację o adresie strony internetowej, na której strategia została opublikowana.

Sankcje w przypadku niedopełnienia obowiązków

 • W przypadku niedopełnienia obowiązków związanych ze sporządzeniem i publikacją sprawozdania podatnik ma podlegać karze pieniężnej w wysokości do 1 mln złotych.
 • Karę pieniężną ma nakładać naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w drodze decyzji.

Projekt ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 września 2020 r. jest dostępny pod linkiem.


Ikona pdfPobierz
PDF

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Kubinska Joanna contactJoanna Kubińska
Szefowa zespołu cen transferowych TPA Poland

t: +48 647 97 73
e: joanna.kubinska@tpa-group.plDodaj komentarz