Przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w obszarze cen transferowych za 2020 rok

W związku z przedłużającą się pandemią COVID-19 i licznymi utrudnieniami dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, Ustawodawca ponownie zdecydował się na przedłużanie terminów na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w obszarze cen transferowych.

Wydłużenie terminów na wypełnienie obowiązków za 2020 rok nastąpiło na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta w dniu 8 kwietnia 2021 r.

W praktyce zmiana ta oznacza to, że podatnicy mają więcej czasu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2020 rok, a tym samym na przygotowanie i przedłożenie informacji o cenach transferowych (TP-R) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Przesunięcie terminów nastąpiło w zakresie następujących obowiązków: 

Lokalna dokumentacja cen transferowych (local file), oświadczenie i informacja TP-R

Termin na złożenie oświadczania o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych (TP-R) został wydłużony:

  • Do 30 września 2021 r. – dla podmiotów, dla których termin upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • O 3 miesiące – dla podmiotów, dla których termin upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W praktyce oznacza to, że dla większości podatników (których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 r.) termin na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych i wypełnienie powyższych obowiązków sprawozdawczych upływa 31 grudnia 2021 r., a nie 30 września 2021 r. jak wynikało to z dotychczasowych przepisów ustawy o CIT.

Grupowa dokumentacja cen transferowych (master file)

Przedłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oznacza również przedłużenie terminu na przygotowanie i dołączenie do niej grupowej dokumentacji cen transferowych (Master File).

Podatnicy mają czas do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej.

W praktyce dla większości podatników, których rok zakończył się 31 grudnia 2020 r., oznacza to wydłużenie terminu do końca marca 2022 r.

Rekomendacja

Rok 2020 to specyficzny rok dla cen transferowych ze względu m.in. na:

  • Globalną pandemię Covid-19 i jej wpływ na gospodarkę oraz niektóre branże, a co za tym idzie na transakcje realizowane przez podmioty w nich działające
  • Konieczność analizy wpływu pandemii Covid-19 na otoczenie ekonomiczne, która to analiza może doprowadzić do wniosków o konieczności przygotowania nowych analiz porównawczych. Należy bowiem pamiętać, że ustawa o CIT wskazuje, że: „analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany
  • Upływ ważności analiz danych porównawczych przygotowanych przez sporą grupę podatników na potrzeby dokumentacji za 2017 rok; czy też
  • Zmiany w formularzu TP-R na 2020 rok (nowa, rozbudowana forma wymagająca większego zakresu danych).

Mając na względzie powyższe oraz dotychczasowe doświadczenia dotyczące niezbędnego czasu potrzebnego na przygotowanie kompletnej dokumentacji zawierającej właściwe analizy porównawcze, rekomendujemy zaplanowanie prac jak najwcześniej, pomimo przedłużenia wskazanych terminów.

Ikona pdf
Pobierz 
PDF

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Kubinska Joanna contactJoanna Kubińska
Szefowa zespołu cen transferowych TPA Poland

t: +48 647 97 73
e: joanna.kubinska@tpa-group.pl