Rewolucji w cenach transferowych ciąg dalszy

16 lipca 2018 r. opublikowano projekt ustawy zmieniającej ustawy o CIT i PIT. Projekt ten zakłada zniesienie obecnych regulacji oraz zastąpienie ich nowymi, zawartymi w osobnym rozdziale obu ustaw. Zmiany te dostosowują polskie przepisy do Wytycznych OECD i zdają się zredukować niektóre obciążenia administracyjne związane z cenami transferowymi.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wybranych przez nas zmian:

  1. Nowe progi transakcyjne

Obecnie, progi dokumentacyjne ustala się w oparciu o przychody (koszty) danego podatnika. Podatnik, którego przychody (koszty) przekraczają 2 mln EUR, jest zobowiązany sporządzić dokumentację cen transferowych dla tych transakcji, których wartości przekroczą odpowiednie progi (od 50 tys. EUR do 500 tys. EUR, w zależności od wysokości przychodów/kosztów danego podatnika).

W świetle proponowanych zmian, przychody (koszty) podatnika nie będą w ogóle brane pod uwagę, a istotna będzie jedynie wartość transakcji. Proponowane są dwa progi, w wysokości 2 mln zł oraz 10 mln zł, w zależności od rodzaju danej transakcji.

Zmiana ta z pewnością ograniczy obowiązki dokumentacyjne dla wielu podmiotów w odniesieniu do mniejszych transakcji. Z drugiej strony, może stworzyć obowiązek sporządzenia dokumentacji dla podmiotów, które nie przekroczyły progu przychodów (kosztów) 2 mln EUR, a zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi.

  1. Przedłużone terminy

Przedłużone zostaną terminy na złożenie dokumentacji cen transferowych. Według proponowanej ustawy, wyniosą one 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego dla dokumentacji lokalnej (Localfile) oraz 12 miesięcy dla dokumentacji grupowej Masterfile.

  1. Masterfile także w języku angielskim

Do tej pory podmioty, które przekroczyły próg przychodów (kosztów) 20 mln EUR, musiały sporządzić dokumentację grupową Masterfile w języku polskim. W rezultacie podatnicy, którzy otrzymali taką dokumentację od innego podmiotu z grupy, musieli przetłumaczyć ją na język polski, a często także dostosować ją do polskich wymagań.

Proponowane przepisy nie tylko zezwalają na przedłożenie organom podatkowym dokumentacji grupowej Masterfile otrzymanej w języku angielskim, ale także ujednolicają polskie wymagania odnośnie zawartości dokumentacji grupowej Masterfile z Wytycznymi OECD. Organ podatkowy będzie mógł jednak zażądać przedłożenia polskiej wersji dokumentacji Masterfile, którą podatnik będzie musiał przedstawić w ciągu 30 dni.

  1. (Nie)obowiązkowe analizy porównawcze

W przypadku analiz porównawczych, szykowane są daleko idące zmiany. Z jednej strony, analiza porównawcza będzie obowiązkowym elementem każdej dokumentacji Localfile (do tej pory, obowiązek ten dotyczył wyłącznie podmiotów przekraczających przychody (koszty) na poziomie 10 mln EUR).

Z drugiej strony, wprowadzona zostanie zasada safe harbour, która będzie automatycznie uznawać daną transakcję za rynkową i wyłączy obowiązek sporządzenia analizy porównawczej. Będzie ona mieć zastosowanie dla tzw. usług o niskiej wartości dodanej i dla pożyczek. Aby skorzystać z tego zwolnienia, wysokość narzutu bądź marży w danej transakcji będzie musiała mieścić się w określonych przez organy przedziałach.

  1. Dopuszczenie innych metod ustalania ceny transferowej

Według obecnych przepisów, podatnik miał co prawda możliwość zastosowania innych niż przewidziane w ustawie metod ustalenia ceny transferowej, jednak organy określając dochód, musiały zastosować jedną z pięciu metod, określonych w ustawie.

Nowa ustawa zakłada, że możliwe będzie zastosowanie innej metody, najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach, a organ podatkowy, podczas określania dochodu podatnika, będzie związany metodą wybraną przez podatnika.

  1. TP adjustment

Wprowadzona zostanie jednoznaczna reguła określająca, że korekta cen transferowych stanowić będzie odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i będzie ujmowana w roku, którego dotyczy.

  1. Zwolnienia dokumentacyjne

Projekt przewiduje dwa zwolnienia dokumentacyjne, obejmujące transakcje, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów oraz transakcje, które których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. Zmiany w raportowaniu

Niedawno wprowadzone sprawozdania CIT-TP i PIT-TP zostaną zastąpione informacją o cenach transferowych (TP-R). W założeniu, nowy formularz ma być prostszy w uzupełnieniu a raportowanie ma odbywać się elektroniczne. Zmiana ta prawdopodobnie będzie również służyć skuteczniejszemu typowaniu podmiotów do kontroli przez organy.

  1. Ujednolicenie terminów i definicji

W projektowanym rozdziale ustawy wprowadzono słownik z definicjami legalnymi terminów stosowanych w odniesieniu do cen transferowych. Zmiana ta pozwoli uniknąć potencjalnych sporów interpretacyjnych, jakie występują obecnie np. w przypadku definicji transakcji.

  1. Ujednolicenie przepisów z Wytycznymi OECD

Wprowadzone zostaną zmiany, określające elementy dokumentacji Localfile i Masterfile, w taki sposób, by były one zgodne z regulacjami określonymi w Wytycznych OECD.

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem