Ustalenie rynkowego poziomu cen, analizy porównawcze (benchmarking study)

Ustalenie rynkowego poziomu cen. Analizy porównawcze

Podmioty powiązane powinny w taki sposób kształtować przebieg wzajemnych transakcji i innych zdarzeń gospodarczych, aby ustalone warunki odpowiadały warunkom rynkowym, w szczególności aby cena ustalona w tych transakcjach (tzw. cena transferowa) kształtowała się na poziomie cen rynkowych (ang. arm’s length principle).

Sprostanie tym obowiązkom wymaga zazwyczaj przeprowadzenia kompleksowych i skomplikowanych analiz porównawczych (benchmarking study), których celem jest wyznaczenie rynkowego poziomu cen dla danej transakcji. Bez odpowiednich narzędzi, wiedzy i doświadczenia przeprowadzenie takiej analizy benchmarkingowej staje się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Również w tym zakresie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferując następujące usługi:

  • Opracowywanie analiz porównawczych (benchmarking study) dla transakcji z podmiotami powiązanymi (transakcji towarowych, usługowych oraz dotyczących wartości niematerialnych), mających na celu ustalenie lub potwierdzenie rynkowego poziomu cen
    • Analizy porównawcze przeprowadzane są przy wykorzystaniu profesjonalnych baz danych, używanych również przez organy podatkowe, takich jak m.in. Amadeus, Quick Transfer Pricing Analytics (QTPA), Bloomberg czy Royalty Range
  • Wycena transakcji finansowych (oprocentowanie pożyczek, gwarancji, poręczeń, cash-poolingu, itp.)
  • Wycena wartości świadczeń nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych
  • Wycena wartości niematerialnych i prawnych (w tym rynkowego poziomu należności licencyjnych)