Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych należy dokumentować niezależnie od powiązań

Kompleksowa nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Zmiany wprowadzone z powyższą datą objęły szerokie spektrum istotnych zagadnień – od nowości w ustalaniu progów dokumentacyjnych, aż po wdrożenie tzw. safe harbours.
Szeroki zakres wprowadzonych przez ustawodawcę modyfikacji może odwrócić uwagę podatnika od istotnego elementu regulacji w zakresie cen transferowych, jakim jest obowiązek dokumentacji zdarzeń gospodarczych z udziałem podmiotów z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. rajów podatkowych), który także uległ zmianom, chociaż nie tak diametralnie, jak w przypadku innych obszarów związanych z cenami transferowymi.
Poniżej przedstawione zagadnienia wymagają analizy z perspektywy podatników posiadających relacje gospodarcze z podmiotami z tzw. rajów podatkowych:

Kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe)
Podatnik powinien zwrócić szczególną uwagę na zdarzenia gospodarcze z udziałem podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Tego typu zdarzenia mogą wzbudzać szczególne zainteresowanie organów podatkowych podczas kontroli.
Do tzw. rajów podatkowych należą m.in.: Księstwo Andory, Królestwo Bahrajnu, Księstwo Monako, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Republika Wysp Marshalla czy Hongkong.
Pełna lista rajów podatkowych znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z 28 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 600).

Sporządzanie dokumentacji podatkowej także dla zdarzeń gospodarczych z udziałem podmiotów niepowiązanych
Należy pamiętać, że między polskim podatnikiem obowiązanym do sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej a podmiotem z tzw. raju podatkowego nie muszą istnieć powiązania. Wystarczy, że podmiot, z którego udziałem doszło do zdarzenia gospodarczego, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium raju podatkowego, a wartość transakcji przekracza próg istotności obligujący do sporządzenia dokumentacji.

Charakter zdarzeń gospodarczych podlegających dokumentacji
Lokalną dokumentację podatkową należy sporządzić dla transakcji, w związku z którymi podatnik dokonał bezpośrednio lub pośrednio zapłaty należności na rzecz podmiotu z raju podatkowego, jeżeli łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku obrotowym przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczy również zawarcia z podmiotem z raju podatkowego:

  • umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub
  • umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Wartości w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej.

Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych
Należy również pamiętać, że dokumentacja cen transferowych sporządzana dla zdarzeń gospodarczych z udziałem podmiotów z rajów podatkowych powinna spełniać wszystkie warunki formalne i zawierać elementy wynikające z obowiązujących przepisów. W praktyce oznacza to konieczność nie tylko szczegółowej dokumentacji, ale również sporządzenie analizy porównawczej (z ang. benchmark analysis).

Informacja o cenach transferowych (TP-R)
Zdarzenia gospodarcze z udziałem podmiotów z rajów podatkowych dokumentowane w lokalnej dokumentacji podatkowej należy także raportować w informacji o cenach transferowych (TP-R) składanej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Autor: Joanna Kubińska


Pobierz PDFDodaj komentarz