Zmienią się zasady dokumentowania cen transferowych

Fiskus chce od 2019 roku podnieść progi, po przekroczeniu których sporządza się dokumentację cen transferowych oraz wydłużyć terminy na jej przygotowanie. Równocześnie sprawozdania składane w tym zakresie przez podatników miałyby zostać zastąpione przez elektronicznie raporty.

Ministerstwo Finansów przygotowało obszerną nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), która w sposób kompleksowy ma uregulować kwestię dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Po zmianie wszystkie przepisy dotyczące cen transferowych zostaną umieszczone w jednym, nowym rozdziale.

Progi w górę

Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych w przepisach jest podniesienie progów dokumentacyjnych. To limity wartości transakcji, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. W przypadku dokumentacji lokalnej, a zatem sporządzanej na poziomie konkretnej firmy, na potrzeby określenia obowiązku jej sporządzenia określono dwie wartości progów transakcyjnych – 10 mln zł oraz 2 mln zł (w zależności od rodzaju transakcji0. Obecnie jest to od 50 tys. euro (równowartość ok. 214 tys. zł) do 500 tys. euro (równowartość ok. 2,14 mln zł).Przy tym na potrzeby określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji będzie brana pod uwagę wartość transakcji o charakterze jednorodnym, bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana. Wprowadzona ma zostać też jednoznaczna reguła, że wartości progów nie uwzględniają podatku od towarów i usług.

Zakres dokumentacji

Poza podniesieniem progów dokumentacyjnych, projekt wskazuje również elementy, które powinna zawierać lokalna dokumentacja cen transferowych oraz grupowa dokumentacja cen transferowych. Szczegółowy zakres poszczególnych elementów dokumentacji cen transferowych, zarówno lokalnej jak i grupowej, zostanie uregulowany w drodze rozporządzenia, wydanego przez Ministra Finansów. W obowiązujących obecnie regulacjach część wymagań, dotyczących zawartości dokumentacji cen transferowych znajduje się w przepisach ustawowych (art. 9a ustawy o CIT), a część w przepisach wykonawczych (rozporządzeniach).

Z nowych przepisów wynika, że każda lokalna dokumentacja cen transferowych zawierać będzie również analizę cen transferowych i stanowiącą jej element analizę porównawczą. Analiza ta stanowi kluczowy element lokalnej dokumentacji cen transferowych, mający za zadanie wykazać rynkowy charakter stosowanej w transakcji ceny transferowej. W przypadkach, w których sporządzenie analizy porównawczej nie będzie możliwe, lokalna dokumentacja cen transferowych powinna zawierać inną analizę, wykazującą zgodność warunków transakcji kontrolowanej z warunkami rynkowymi. Szczegółowe informacje na temat zawartości analizy porównawczej zawierać będzie przepis wykonawczy. Nowelizacja utrzymuje przy tym dotychczasowy obowiązek dokonywania aktualizacji analizy porównawczej, stanowiącej element lokalnej dokumentacji cen transferowych, nie rzadziej niż raz na 3 lata chyba, że zmiana warunków ekonomicznych uzasadnia aktualizację z większą częstotliwością.

Równocześnie fiskus chce wprowadzić uproszczone rozwiązania (ang. safe harbours), których zastosowanie przez podatnika skutkowało będzie uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Skorzystanie z takiego rozwiązania z jednej strony zapewnia podatnikom ochronę przez zakwestionowaniem ceny przez organ podatkowy, a z drugiej strony podatnik zostanie zwolniony w dużym stopniu z obowiązków dokumentacyjnych w tym zakresie (brak konieczności sporządzania analizy porównawczej). Takie rozwiązania są przewidziane dla dwóch rodzajów transakcji, tj. pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej.

Nowelizacja ma zmienić także regulacje w zakresie sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych – tzw. master file, wprowadzając ten obowiązek dla podmiotów powiązanych, należących do grupy kapitałowej, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i której skonsolidowane przychody przekroczyły 200 mln zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Nowe przepisy wskazują ponadto sposób przeliczania wartości określonych w walucie innej niż złote na walutę polską, poprzez użycie średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym sprawozdawczego roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy grupowa dokumentacja cen transferowych.

Nowe terminy przygotowania dokumentów

Równie ważne jak zmiana progów są proponowane nowe terminy na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Resort finansów chce wydłużyć terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych. Terminy te mają być wydłużone z 3 do 9 miesięcy, licząc od zakończenia roku podatkowego. Z kolei termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oznacza danie podatnikom dodatkowych 6 miesięcy czasu na sporządzenie rzetelnej i kompletnej dokumentacji. Równocześnie ma zniknąć obowiązek składania przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP. W nowych przepisach przewidziano zastąpienie ich prostszym i bardziej przyjaznym dla podatników raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R), które jednocześnie ma zapewnić większą skuteczność typowania podatników do kontroli. Raport miałby być składany w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem