Projekt zmian w CIT – zmiany w obszarze cen transferowych

Najnowszy projekt zmian w zakresie podatku CIT, które miałyby wejść w życie od stycznia 2021 roku, przewiduje m.in. wprowadzenie zmian w przepisach o cenach transferowych. Projektowane zmiany mają na celu:

 • uszczelnienie sytemu podatkowego i zapobieganie przerzucaniu dochodów do tzw. rajów podatkowych, poprzez
  • rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej
  • rozszerzenie zakresu obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych
  • rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w dokumentacji lokalnej dla transakcji z podmiotami z rajów podatkowych (o m.in. tzw. test korzyści)
 • zmniejszenie obciążeń o charakterze administracyjnym w okresie lub za okres w którym trwałą epidemia COVID-19, związanych z:
  • dokonywaniem korekt cen transferowych
  • sporządzaniem lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych
  • podpisywaniem oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Analogiczne zmiany są proponowane do Ustawy o PIT.
Istotne zagadnienia związane z projektowanymi zmianami:

Rozszerzenie zakresu transakcji „z rajami podatkowymi” podlegających weryfikacji
Projektowany przepis art. 11i Ustawy o CIT zakłada wprowadzenie możliwości weryfikacji rynkowego poziomu cen w transakcjach:

 • innych niż transakcje kontrolowane z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, oraz
 • innych niż transakcje kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.

Rozszerzenie zakresu obowiązku dokumentowania transakcji „z rajami podatkowymi

 • Zgodnie z planowanymi zmianami, do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych będą zobowiązani także podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi, dokonujące transakcji (zarówno kosztowych, jak i przychodowych):
  • innych niż transakcje kontrolowane z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, lub
  • innych niż transakcje kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym jeżeli wartość transakcji za rok podatkowy przekroczy 100 000 złotych.
 • W wyniku proponowanej zmiany obowiązkiem dokumentacyjnym objęte zostałyby nie tylko transakcje, w których podmiot polski dokonuje zapłaty na rzecz podmiotu w „raju podatkowym” (jak jest obecnie), ale również transakcje, w których otrzymuje zapłatę od takiego podmiotu.

Przepisy doprecyzowują również, że próg dokumentacyjny dla transakcji z podmiotami z „rajów podatkowych” wynosić ma 100 000 złotych bez względu na rodzaje transakcji.

Rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w dokumentacji lokalnej dla transakcji z „rajami podatkowymi”
Lokalna dokumentacja cen transferowych sporządzana dla transakcji zawieranych z podmiotami z „rajów podatkowych”, oprócz podstawowych elementów jak w przypadku innych transakcji, będzie musiała zawierać dodatkowo uzasadnienie gospodarcze tej transakcji (opis przyczyn jej zawarcia) oraz opis spodziewanych korzyści ekonomicznych (tzw. „benefit test”), w tym podatkowych.

Korekty cen transferowych

 • Projektowane przepisy przewidują wprowadzenie zwolnienia z obowiązku posiadania przez podatnika dokonującego korekty cen transferowych oświadczenia podmiotu powiązanego o fakcie dokonania przez podmiot powiązany korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik. Takie oświadczenie jest obecnie wymagane przy dokonywaniu korekty cen transferowych zmniejszającej przychody lub zwiększającej koszty uzyskania przychodu (tzw. korekta in minus).
 • Zwolnienie będzie miało zastosowanie jedynie do korekt dokonywanych za rok podatkowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony w związku z COVID-19.

Dodatkowe zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji dla transakcji krajowych

 • Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami, transakcja krajowa pomiędzy podmiotami powiązanymi może korzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych pod warunkiem, że żadna ze stron takiej transakcji nie poniosła straty podatkowej za dokumentowany rok podatkowy.
 • Projekt proponuje, aby ten warunek nie miał zastosowania w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r., w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony w związku z COVID-19.
 • Zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych miałoby mieć zastosowanie dla podmiotów powiązanych realizujących transakcje krajowe, u których wystąpiły negatywne efekty kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, tj. które uzyskały w tym roku przychody z działalności niższe o co najmniej 50% od przychodów z działalności uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok.

Ułatwienia dotyczące podpisywania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

 • Według obecnie obowiązujących przepisów, oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych musi podpisać kierownik jednostki, co w przypadku spółek w praktyce oznacza cały Zarząd.
 • Zgodnie z projektem, oświadczenie składane za rok podatkowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony w związku z COVID-19, mogłaby  podpisać osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Jakkolwiek, nadal nie byłoby dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Projekt ustawy
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 września 2020 r. jest dostępny pod linkiem.


Ikona pdfPobierz
PDF

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Kubinska Joanna contactJoanna Kubińska
Szefowa zespołu cen transferowych TPA Poland

t: +48 647 97 73
e: joanna.kubinska@tpa-group.plDodaj komentarz